QUY TRÌNH BẮT BUỘC
Qui trình THỦ TỤC KIẾM SOÁT HỒ SƠ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Thủ tục kiểm soát hồ sơBiểu mẫu áp dụng01/7/2014Toàn trường
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới