QUY TRÌNH BẮT BUỘC
Qui trình THỦ TỤC KIẾM SOÁT TÀI LIỆU
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Thủ tục kiểm soát tài liệuBiểu mẫu áp dụng19/5/2014Toàn trường
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới