QUY TRÌNH BẮT BUỘC
Qui trình THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợpBiểu mẫu áp dụng01/7/2014Toàn trường
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới