QUY TRÌNH BẮT BUỘC
Qui trình THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Thủ tục kiểm xem xét của lãnh đạoBiểu mẫu áp dụng01/7/2014Toàn trường
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới