QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA SƯ PHẠM
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy trình kiểm soát quá trình đào tạo khoa Sư phạmCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Sư phạm
2Qui chế hoạt động của khoa Sư phạmCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Sư phạm
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới