QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Nội quy làm việc Khoa Lý luận chính trịCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtKhoa Lý luận chính trị
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới