QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình KHOA NGOẠI NGỮ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Nội quy làm việc Khoa Ngoại ngữCác biểu mẫu áp dụng15/4/2014Khoa Ngoại ngữ
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới