QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy định về quy trình mua sắm thiết bị và quản lý tài sản Các biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Quản trị thiết bị
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới