QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quy chế phối hợpCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Hàng chính - Tổ chức
2Công tác văn thư lưu trữCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Hành chính - Tổ chức
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới