QUI TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ
Qui trình PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
STT Tên qui trình Biểu mẫu Ngày HL ĐVTH
1Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kì thiCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Thanh tra pháp chế
2Công văn số 405/ BGDĐT-TTr ngày 16/01/2007 về việc hướng dẫn thanh tra thiCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng Thanh tra pháp chế
3Kế hoạch công tác thanh tra năm họcCác biểu mẫu áp dụngĐang cập nhậtPhòng thanh tra pháp chế
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới