Tổng quan về AACSB

23/03/2017

AACSB là từ viết tắt của cụm từ Association to Advance Collegiate Schools of Business, tạm dịch là Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học. Đây là một hiệp hội nghề nghiệp với lịch sử gần 100 năm tồn tại, được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1916 nhằm mục đích “phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học” như tên gọi của tổ chức đã nêu rõ.

AACSB là từ viết tắt của cụm từ Association to Advance Collegiate Schools of Business, tạm dịch là Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học. Đây là một hiệp hội nghề nghiệp với lịch sử gần 100 năm tồn tại, được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1916 nhằm mục đích “phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học” như tên gọi của tổ chức đã nêu rõ.

Cũng tương tự như ABET, kiểm định không phải là hoạt động duy nhất và thậm chí không thể xem là hoạt động quan trọng nhất của AACSB, mà tổ chức này còn có rất nhiều hoạt động rất mạnh mẽ khác liên quan đến việc phát triển nghề nghiệp của giảng viên và các nhà quản lý đào tạo của khối ngành doanh thương: tổ chức tập huấn thường xuyên, hội thảo/hội nghị giữa các bên liên quan trong quá trình đào tạo và sử dụng lao động, và công tác thông tin, xuất bản các ấn phẩm khoa học và ấn phẩm phổ thông phục vụ cho mục đích chung của tổ chức. Tuy nhiên, dù hoạt động kiểm định có thể không phải là hoạt động quan trọng nhất, nhưng đó lại là hoạt động mà nhiều người biết đến nhất, vì những ảnh hưởng quan trọng của nó đến danh tiếng của một chương trình đào tạo đối với thị trường lao động.

Nhằm thực hiện mục đích đã đề ra, chỉ 3 năm sau khi ra đời, năm 1919 AACSB đã xây dựng xong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đầu tiên và sử dụng bộ tiêu chuẩn này để hướng dẫn hoạt động đào tạo tại các trường thành viên sao cho đạt chất lượng mong muốn, đồng thời thực hiện kiểm định các thành viên của mình trên nguyên tắc tự nguyện và lấy thu bù chi. Trong một thời gian rất dài, AACSB chỉ kiểm định duy nhất một chương trình quản trị kinh doanh (cả ở trình độ đại học lẫn sau đại học). Mãi đến năm 1980, AACSB mới xây dựng thêm bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá các chương trình đào tạo ngành kế toán để phục vụ các nhu cầu riêng biệt của ngành học này.

Là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lãnh vực kiểm định nghề nghiệp, AACSB luôn định kỳ rà soát, xem xét lại các bộ tiêu chuẩn đã được xây dựng để các tiêu chuẩn này luôn được cập nhật và phù hợp với yêu cầu thực tế của nghề nghiệp liên quan. Theo thông tin do AACSB cung cấp, mọi hoạt động của AACSB đều tuân thủ Bộ luật ứng xử dành cho Hiệp hội các tổ chức kiểm định chuyên môn và nghề nghiệp ASPA . AACSB cũng là một trong những tổ chức kiểm định được công nhận bởi Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Hoa Kỳ CHEA . Đối với thị trường lao động nghề nghiệp khá tự do của Hoa Kỳ, sự công nhận này là rất quan trọng vì nó chính là sự bảo đảm với nhà tuyển dụng về sự nghiêm túc và giá trị thật của các bằng cấp từ các trường được AACSB kiểm định.

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia (eligibility) kiểm định, và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra. Các điều kiện tham gia kiểm định AACSB gồm có:

1. Là thành viên chính thức của AACSB. Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.

2. Có các chương trình đào tạo về quản trị (management) và kinh doanh (business) ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống)

3. Các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên (continuing resources) để thực hiện đào tạo. Nói cách khác, các chương trình đào tạo được mở ra theo kiểu “ăn xổi” – thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất vv – sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định với AACSB.

4.

Tất cả các chương trình đào tạo quản trị và kinh doanh ở những nơi khác

nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng một lúc. Nếu

bỏ bớt chương trình nào thì phải có lý do, phải báo trước và được AACSB

chấp thuận. Quy định này của AACSB nhằm ngăn chặn tình trạng các trường

có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi nhập nhằng

dùng “danh hiệu” này để mở ra các chương trình khác ở những địa phương

khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định

Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới