Mật khẩu mặc định là Mã giảng viên (thầy/cô nên thay đổi sau khi đăng nhập để đảm bảo bảo mật)