Danh mục Văn bản quản lý nội bộ thuộc Trường Đại học Trà Vinh

TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

(trích yếu văn bản)
Thời điểm có hiệu lực Ghi chú

I. Văn bản Trường Đại học Trà Vinh

Công tác khảo sát
1. Hướng dẫn KSCBLQ_QA Hướng dẫn khảo sát các bên liên quan 16/09/2020  
Công tác QLHTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
2. Sổ tay chất lượng STCL_TVU 09/09/2023 Sổ tay đảm bảo chất lượng 09/09/2023  
3. Qui trình

TTDVB_TVU

30/5/2022

Qui trình Kiểm soát thông tin dạng văn bản

30/5/2022

 
4. Qui trình

ĐGNB_TVU

30/5/2022

Quy trình Đánh giá nội bộ

30/5/2022

 
5. Qui trình

QLRRCH_TVU

01/8/2018

Quy trình Quản lý Rủi ro và Cơ hội

30/5/2022

 
           
           
II. Văn bản Tỉnh
           
           
           
           
III. Văn bản của Bộ GD&ĐT, Tổ chức Quốc tế
Công tác khảo sát
1. Công văn

2754/BGDĐT-NGCBQLGD

20/5/2010

Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

20/5/2010

 
2. Công văn

7324/BGDĐT-NGCBQLGD

8/10/2013

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

8/10/2013

 
           
Công tác tiêu chuẩn ISO
3. Hướng dẫn

TCVN ISO 9000:2015

2016

Hệ thống quản lý chất lượng -  cơ sở và từ vựng

2016  
4. Hướng dẫn

TCVN ISO 9000:2015

2016

Hệ thống quản lý chất lượng -  các yêu cầu TCVN ISO 9001:2015

2016  
           
Công tác kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT
 

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

2017

 
 

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

2018

 
 

Công văn

767/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

Hướng dẫn tự đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

2018

 
 

Công văn

1668/QLCL-KĐCLGDĐCLGD

31/12/2019

Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

2019

 
 

Công văn

1669/QLCL-KĐCLGDĐCLGD

31/12/2019

V/v thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/ QLCL-KĐCLGD

2019

 
 

Công văn

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT

2020

 
 

Thông tư

39/2020/TT-BGDĐT

09/10/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

2020

 
 

Công văn

774/QLCL-KĐCLGD

10/06/2021

V/v điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD

2021

 
           
Công tác kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA, FIBAA, ABET,…
 

Bộ tiêu chuẩn

2019

Tài liệu đánh giá chất lượng cấp chương trình theo Tiêu chuẩn AUN – QA 4.0_ Bảng tiếng Việt

2019  
 

Bộ tiêu chuẩn

2015

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo Tiêu chuẩn FIBAA_Bảng tiếng Anh

2015  
 

Bộ tiêu chuẩn

2020

Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình theo Tiêu chuẩn ABET_Bảng tiếng Anh