Kế hoạch chiến lược trường Đại học Trà Vinh 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030

STT Tên file Ghi chú File đính kèm
1 Kế hoạch chiến lược phát triển 2025 và tầm nhìn 2030 Tải về