Chức năng - Nhiệm vụ

04/04/2017

Chức năng - Nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng định hướng chiến lược phát triển; xây dựng, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Trà Vinh phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia và quốc tế.

Đề xuất định hướng, giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường.

Định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường.

Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo quốc gia và quốc tế (bao gồm kiểm định trường và kiểm định chương trình đào tạo).

Hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức công tác tự đánh giá và kiểm định ngoài theo yêu cầu của các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được triển khai áp dụng tại Trường.

Xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường.

Tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về hoạt động giảng dạy, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường.

Tiếp nhận, hướng dẫn và giải trình các nội dung liên quan đến chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Định hướng và triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn Trường.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các Viện, trường uy tín trong và ngoài nước; tham gia các tổ chức, mạng lưới chất lượng về giáo dục và đào tạo của quốc gia và quốc tế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác đảm bảo chất lượng do Hiệu trưởng phân công

admin
Ảnh hoạt động
Lượt truy cập
Thông tin mới